Sāṃkhya Kārikā verse 10

hetumat-anityam-avyāpi sakriyam-anekam-āśritaṃ liṅgam |
sāvayavaṃ paratantraṃ vyaktaṃ viparītam-avyaktam ||

vyakta - visible